ESP   CAT

Política de privacitat

AVÍS LEGAL I ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

1. El present avís legal del regula l'ús del servei d'aquest portal en Internet:

www.farmaciacanboada.es

D'ara endavant (“el portal”) de Llic. Marta Bueno Pau (d'ara endavant, “Parafarmàcia”), amb domicili social en C/ Alexandre Gali, nº 34 L-G, Baix, C.P 08225, Terrassa (Barcelona).
La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del mateix (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per la “Parafarmàcia” al moment mateix que l'Usuari accedeixi al Portal. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada vegada que utilitzi aquest Portal, ja que aquell pot sofrir modificacions. La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Portal es troben sotmesos a condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.
Així mateix, la utilització del Portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'Usuari per la “Parafarmàcia” que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal.

2. OBJECTE
A través del Portal, la “Parafarmàcia” facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d'ara endavant, els "Serveis") posats a disposició per la mateixa o per tercers.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS PORTALS
-Caràcter gratuït de l'accés i utilització del Portal
La prestació dels Serveis, per part de la “Parafarmàcia”, té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant això l'anterior, alguns dels Serveis subministrats per la “Parafarmàcia” o per tercers a través del Portal estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars.
-Registre d'Usuari
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, a la “Parafarmàcia” condiciona la utilització d'alguns dels Serveis al previ emplenament del corresponent formulari o compte d'Usuari o client, que es troba visiblement disponible en aquesta web. Així mateix, la “Parafarmàcia” posa a la disposició dels Usuaris alguns Serveis la utilització dels quals requereix emplenar de formularis addicionals. El citat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que ho regulin, donant sempre compliment a allò  preceptuat a la LOPD. Per fer ús dels Serveis els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als quals accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben
-Veracitat de la informació
Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. D'igual forma, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a la “Parafarmàcia o” permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot caso l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la “Parafarmàcia” o a tercers per la informació que faciliti.
-Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels seus Serveis
L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.
A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de la “Parafarmàcia”, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).
L'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(a) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives,denigradores, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;
(i) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;
(f) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
(g) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
(h) es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
(i) violi els secrets empresarials de tercers;
(j) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(k) de qualsevol manera menyscabi el nom de la “Parafarmàcia” o de tercers;
(l) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
(m) constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
(n) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) de el “Parafarmàcia” o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
(o) provoqui per les seves característiques (tals com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;
(p) contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per el “Parafarmàcia”.
-Obligació de fer un ús correcte dels Continguts
L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels Usuaris al Portal, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:
(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de el “Parafarmàcia” o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i/o dels Continguts.
-Ús dels Serveis oferts al Portal de conformitat amb la Política Anti-Spamming de la “Parafarmàcia”.
L'Usuari s'obliga a abstenir-se de:
a) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment;
b) Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;
c) Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;
d) utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades als apartats així com posar a la disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recaptades a partir de llistes de distribució.
Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-li-ho a la “Parafarmàcia” remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@farmaciacanboada.com

4. NO LLICENCIA
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen als Portal són propietat de Llic. Marta Bueno Pau o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al Portal i/o als Serveis atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de la “Parafarmàcia” o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, en virtut de l'establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre dites Contingudes més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal i dels Serveis.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal i dels Serveis en el mateix oferts.
Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat.
“Parafarmàcia” no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels Portals i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, “Parafarmàcia” advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Portal i dels Serveis. “Parafarmàcia” tampoc garanteix la utilitat del Portal i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Portal i els Serveis.

Privadesa i seguretat en la utilització del Portal i dels Serveis.
“Parafarmàcia” no garanteix la privadesa i seguretat de la utilització del Portal i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan del Portal i dels Serveis.
“Parafarmàcia” exclou, en el permès per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin haver-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del portal i dels serveis.
Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts.
“Parafarmàcia” no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
“Parafarmàcia” exclou, dins del permès per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus o a la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
Licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts
“Parafarmàcia” no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.
“Parafarmàcia” exclou, dins del permès per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a:
a) l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
c) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
d) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts;
i) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; f) l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través d'o amb motiu de l'accés als continguts;
g) els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d'una altra forma transmesos o llocs a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s'hagi accedit a través del portal o dels serveis.
Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.
“Parafarmàcia” no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.
“Parafarmàcia” exclou, en el permès per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts.
Exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's als serveis prestats per tercers a través del portal, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a:
1) l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal;
2) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal;
3) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal;
4) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del portal;
5) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit d'i la defraudació de les expectatives generades pels serveis prestats per tercers a través del portal;
6) l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació amb o amb motiu de la prestació de serveis a través del portal;
7) els vicis i defectes de tota classe dels serveis prestats per tercers a través del portal.
S'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure's a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionaran prèviament a “Parafarmàcia” certes dades de caràcter personal (d'ara endavant, les "Dades Personals"). “Parafarmàcia” tractarà automatitzadament les Dades Personals, havent-se procedit a declarar a la *AGPD un fitxer denominat “CLIENTS WEB” (www.farmaciacanboada.com), amb la finalitat de comercialització dels nostres serveis de parafarmàcia, cosmètica i ortopèdia, a través de la web, i així poder mantenir la relació contractual amb els nostres clients, gestió econòmica- comptable, elaboració de factures, l'enviament de publicitat i altres promocions comercials i accions de màrqueting de parafarmàcia i ortopèdia que tingui a bé dur a terme aquesta tenda online. Sota les condicions definides, en la seva Política de Privadesa publicada en l'apartat PROTECCIÓ DE DADES

“Parafarmàcia” ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són *inexpugnables.

“Parafarmàcia” pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Portal. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Portal s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que “Parafarmàcia” reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per “Parafarmàcia”, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.

Les *cookies que s'utilitzen en els llocs i pàgines web del Portal poden ser servides per el “Parafarmàcia”, en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les *cookies per compte de el “Parafarmàcia” (com per exemple, les *cookies que s'empren per servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l'Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats).

7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del Portal, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a “Parafarmàcia o” en la qual es continguin els següents extrems:

(a) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

(b) especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;

(c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat;

(d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta;

(i) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

8. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions (d'ara endavant, les "Notificacions") per part de l'Usuari a se consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es dirigeixin al Servei d'Atenció a l'Usuari d'alguna de les següents formes:

1) Enviament per correu ordinari a la següent adreça: Llic. Marta Bueno Pau (d'ara endavant, “Parafarmàcia”), amb domicili social en C/ Alexandra Gali, nº 34 L-G, Baix, C.P 08225, Terrassa (Barcelona).

2) Comunicació mitjançant fax: 93 780 78 44.

3) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: info@farmaciacanboada.com

Totes les Notificacions per part de “Parafarmàcia” a l'Usuari es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin d'alguna de les següents maneres:

(a) Enviament per correu postal al domicili de l'Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de “Parafarmàcia”;

(b) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l'Usuari disposa o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que “Parafarmàcia” presti a l'Usuari;

(c) Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon de l'Usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de “Parafarmàcia”;

(d) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part de “Parafarmàcia” a l'Usuari.

9. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

“Parafarmàcia o” podrà retirar o suspendre a qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal.

10. DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei del Portal i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. “Parafarmàcia”, no obstant això, està autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Portal i/o de qualsevol dels Serveis a qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat sobre aquest tema en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, “Parafarmàcia” advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei de Portal i dels altres Serveis.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, en concret per la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

PROTECCIÓ DE DADES

www.farmaciacanboada.es (Llic. Marta Bueno Pau), D.N.I/ C.I.F: 39.158.918-S, garanteix la privadesa de les dades personals del client registrats al moment de realitzar la comanda a través del seu web;

                           www.farmaciacanboada.es

En el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD), www.farmaciacanboada.es (Llic. Marta Bueno Pau) li assegura la total privadesa i protecció de les seves dades personals que en cap cas seran cedits a tercers, tal com informa el nostre Avís Legal.

Si desitja exercitar els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació a l'empara dels articles 15 i 16 de la LOPD respecte a les seves dades personals pot fer-ho des de la pròpia pàgina web, o bé per escrit a través de correu electrònic:

    info@farmaciacanboada.com

o bé per correu ordinari o FAX a:

   www.farmaciacanboada.es (Llic. Marta Bueno Pau)

   C/ Alexandre Gali, nº 34, L-G, 08225, Terrassa (Barcelona).

   TELF. 937 88 50 36     FAX. 93 780 78 44

FARMACIACANBOADA (Llic. Marta Bueno Pau) li informa que ha declarat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, un fitxer denominat “CLIENTS WEB” (farmaciacanboada), per al tractament de les seves dades la finalitat de les quals és la de poder realitzar la seva comanda a través del seu web i fer-li arribar al lloc de destinació  els productes adquirits per Un., així com comunicar-li les promocions comercials o accions de fidelització o màrqueting de parafarmàcia i ortopèdia que tingui a bé dur a terme aquesta tenda online.

FARMACIACANBOADA (Llic. Marta Bueno Pau) ha contractat un servei de Comerç Electrònic Segur en Internet amb Pay Pal, que, d'una banda, comprova la validesa de la targeta i la seva operativitat i, per un altre, li avala a vostè que Llic. Marta Bueno Pau existeix i certifica la transacció. L'intercanvi de dades entre client i farmàcia es troba encriptat, sota el protocol HTTPS. Això fa impossible que la informació sigui sostreta o interceptada mentre s'està enviant a través de la Xarxa.

LEGISLACIÓ

La web www.farmaciacanboada.com és la parafarmàcia virtual en Internet del Farmàcia Llic. Marta Bueno Pau, Legalment Establerta al Territori Nacional (Espanya), que presta els seus serveis professionals d'Atenció Farmacèutica i Consell i Informació sobretot el relacionat amb la venda dels productes de Parafarmàcia, Cosmètica i productes de nutrició i ortopèdia a través d'Internet, i, atenint-nos a la Llei Del Medicament Espanyola, no venem medicaments, ni dins ni fora d'Espanya, per la qual cosa preguem encaridament que no intenti realitzar cap tipus de comanda de medicaments, doncs aquests seran rebutjats automàticament en compliment de la legislació vigent.